ภาคตะวันออก
พื้นที่สีเขียวของแต่ละจังหวัด
ลำดับ
จังหวัด
พื้นที่ (ไร่)
1. จันทบุรี 224.67
2. ฉะเชิงเทรา 210.01
3. ชลบุรี 356.42
4. ตราด 235.82
5. ปราจีนบุรี 393.68
6. ระยอง 4,804.08
7. สระแก้ว 7.79
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th