ภาคตะวันตก
พื้นที่สีเขียวของแต่ละจังหวัด
ลำดับ
จังหวัด
พื้นที่ (ไร่)
1. กาญจนบุรี 550.04
2. ตาก 114.28
3. ประจวบคีรีขันธ์ 5,239.94
4. ราชบุรี 497.92
5. เพชรบุรี 507.39
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th