ภาคเหนือ
พื้นที่สีเขียวของแต่ละจังหวัด
ลำดับ
จังหวัด
พื้นที่ (ไร่)
1. น่าน 3,392.27
2. พะเยา 49.27
3. ลำปาง 863.79
4. ลำพูน 551.47
5. อุตรดิตถ์ 59.80
6. เชียงราย 4,054.73
7. เชียงใหม่ 1,821.39
8. แพร่ 25.96
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th