กราฟแสดงข้อมูลทั้งประเทศ

จำนวนแปลงปลูก (แปลง)

2,338


จำนวนต้นไม้ทั้งหมด (ต้น)

142,367


ขนาดพื้นที่ทั้งหมด (ตร.กม)

513,000


จำนวนประชากรทั้งหมด (คน)

66,420,665รวมปริมาณการกักเก็บ CO2 (tCO2e) ทั้งหมด

207,171


จำนวนพื้นที่สีเขียวทั้งหมด (ตร.กม)

108


สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อพื้นที่ทั้งหมด (%)

0.0211


สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากร (ตร.ม./คน)

0.00


รวมปริมาณการกัก CO2 (tCO2e) ทั้งหมด
จำนวนพื้นที่สีเขียวสะสมรายปี (ไร่)
ประเภทของพื้นที่สีเขียว
1. พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
20,409.89 ไร่
30.16 %
2. พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ
20,113.42 ไร่
29.72 %
3. พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
14,124.65 ไร่
20.87 %
4. พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจของชุมชน
8,994.58 ไร่
13.29 %
5. พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
3,324.89 ไร่
4.91 %
6. พื้นที่สีเขียวที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์
701.38 ไร่
1.04 %