ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบุลิ้นฟ้า
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทะเมนชัย บุรีรัมย์
  ชื่อโครงการ : ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบุลิ้นฟ้า
  วันที่ปลูก : 2022-09-07
  วันที่สำรวจ : 2022-09-07
  สถานที่ปลูก : หมู่ 13 ตำบล ทะเมนชัย อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล ทะเมนชัย
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจของชุมชน
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พื้นที่ปลูกสีเขียว
1,540 ไร่ 1 งาน 76 ตารางวา (2,464,702 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th