รายละเอียดโครงการขององค์กร : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ  
พื้นที่สีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
วัดป่ามหาวนาราม    
วัดป่าศิริธรรม    
วัดป่าธรรมอุทยาน    
วัดเขื่อนอุบลรัต    
วัดท่าประชุม    
วัดป่าสังเวชธรรม    
วัดป่าชัยมงคล    
วัดศิริพนปุญญาวา    
วัดป่าธรรมรัตน์    
วัดบัวระพา    
วัดพระบาทภูพานคำ    
วัดป่านิมิตรธรรม    
วัดศรีมงคล    
วัดวุฒาราม    
วัดศรีประทุมวนาร    
วัดป่าละหานทราย    
วัดหนองม่วง    
วัดตาด่าน    
วัดป่าไพบูลย์    
วัดดอยปล่อยนก    
วัดพระธาตุจอมแจ้ง    
วัดดอยหม้อ    
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ    
วัดป่ามงคลธรรม    
วัดอินทราราม    
วัดบ้านโป่ง    
วัดพระธาตุจอมศีรี    
วัดสว่างจันทร์    
วัดแม่คาววัง    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th