รายละเอียดโครงการของจังหวัด : พิจิตร
หน่วยงาน
พื้นที่ (ไร่)
CO2 (tCO2e)
อบต.ห้วยร่วมจังหวัดพิจิตร 15.27 0.00
อบต.บึงบัว 3.41 0.00
เทศบาลเมืองพิจิตร 2,233.49 6,100.94
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th