โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
วันที่โพส : 13 ก.ย. 2566 โดย : เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
เริ่มวันที่ : 25 ก.ค. 2565 - 25 ก.ค. 2565


       ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ให้แก่ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา และเพื่อลดภาวะโลกร้อน และภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีกิจกรรมดังนี้

          ๑. กิจกรรมสำรวจและเก็บข้อมูล            

                     ๑.๑ เก็บข้อมูลเฉพาะต้นไม้ที่มีเนื้อไม้ และมีความสูงมากกว่า ๑.๓ เมตรขึ้นไป

                     - ไม้ต้น : มีเส้นรอบวงที่ความสูง ๑.๓ เมตร ตั้งแต่ ๑๕ เซนติเมตรขึ้นไป

                     ๑.๒ เก็บข้อมูลต้นไม้ ๒ ข้อมูล ดังนี้         

                     - ความสูงของต้นไม้ : ใช้วิธีการคาดคะเนด้วยสายตาหรือวิธีอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับ

                     - ความโตของต้นไม้ : วัดเส้นรอบวงของต้นไม้ที่ระดับความสูงเพียงอก

                     (๑.๓ เมตรจากพื้นดินที่โคนต้น)

          ๒. กิจกรรมอบรมให้ความรู้

                     ๒.๑ เทคนิคสำรวจและเก็บข้อมูลต้นไม้

                     ๒.๒ อันตรายจากภาวะเรือนกระจกและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

                     ๒.๓ การรักษาและอนุรักษ์น้ำโดยใช้หลักการธนาคารน้ำใต้ดิน

          ๓. กิจกรรมปลูกต้นไม้

                     ๓.๑ ปลูกต้นไม้ จำนวน ๑๕๐ ต้น ณ สระแดง บ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยดำเนินการจัดทำโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สระแดง บ้านทุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งดำเนินการปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สระแดง เนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร่ ต้นไม้ที่ปลูกประกอบไปด้วย

          ๑. ต้นพยูง                  จำนวน  ๘๐  ตัน

          ๒. ต้นประดู่                 จำนวน  ๒๐  ตัน

          ๓. ต้นมะขาม               จำนวน  ๒๐  ตัน

          ๔. ต้นมะขามเทศ          จำนวน  ๓๐  ตัน

ในวันที่  2๕ กรกฎาคม พ.ศ. 256๕ เวลา 08.๓0–16.30 น. ณ สระแดง บ้านทุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามโครงการอย่างสมบูรณ์แล้ว 


           เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล และอากาศหนาว เป็นต้น จึงได้จัดทำโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมปลูกต้นไม้ ลดมลภาวะ สร้างความตระหนักในการป้องกันป่าไม้ สำนึกรักธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีกิจกรรมดังนี้   

          ๑. กิจกรรมสำรวจและเก็บข้อมูล ณ เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

                     ๑.๑ เก็บข้อมูลเฉพาะต้นไม้ที่มีเนื้อไม้ และมีความสูงมากกว่า ๑.๓ เมตรขึ้นไป

                     - ไม้ต้น : มีเส้นรอบวงที่ความสูง ๑.๓ เมตร ตั้งแต่ ๑๕ เซนติเมตรขึ้นไป

                     ๑.๒ เก็บข้อมูลต้นไม้ ๒ ข้อมูล ดังนี้         

                     - ความสูงของต้นไม้ : ใช้วิธีการคาดคะเนด้วยสายตาหรือวิธีอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับ

                     - ความโตของต้นไม้ : วัดเส้นรอบวงของต้นไม้ที่ระดับความสูงเพียงอก

                     (๑.๓ เมตรจากพื้นดินที่โคนต้น)

ข้อมูลการสำรวจต้นไม้ ณ สระแดง เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th

รหัส

ชื่อ

ความสูง (เมตร)

รอบวง (เซนติเมตร)

จำนวนต้น

ปี (พ.ศ.)

001

ต้นสัก

5.00

46.70

15

2563

002

ต้นตาล

4.00

27.40

30

2563

003

มะขาม

5.00

33.30

23

2563

004

มะขามเทศ

5.50

56.00

19

2563

005

ต้นตะขบ

5.50

50.00

41

2563

006

ต้นพยูง

5.80

50.20

11

2563

007

ต้นกระถิน

4.00

29.30

50

2563

008

ประดู่

6.00

68.00

17

2563

009